ชื่อ คุณ ธนวัฒน์ ถึงถาวร

บริษัท เอเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
ตำหน่ง Chief Engineer/MIS Support
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ความรู้ดีมาก แน่นมากในการแนะนำ, การแก้ไขปํญหาที่เจอใน class
อ.มานะ ความรู้ดี แต่อาจยังติดขัดบ้างในบางคำถาม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก จำนวนผู้เรียนไม่มาก ทำให้ อ.เอาใจใส่ได้ทุกท่าน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในบางส่วน เวลาในการอบรมน้อยไป (น่าจะสัก 4 วัน)
และน่าจะส่งเอกสารให้ก่อนเรียน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ทั้งสองอาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกพอสมควร แต่ที่จอดรถน่าจะจัดให้มากขึ้นหน่อย
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ทุกอย่างค่อนข้างลงตัวแล้ว