ชื่อ คุณประมวล เหล่าสมบัติทวี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้และประสบการณ์ดี สามารถสอนและแนะนำจากประสบการณ์จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใกล้ชิด เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตรต้องฝึกฝนฝึกซ้อมบางส่วนคิดว่าคงได้ตามวัตถุประสงค์
เพราะเป็นเนื้อหาความรู้ที่ต้องการและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อาศัยหา web itdestination.com   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ที่พักเดินทางสะดวกมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมาก