ชื่อ คุณสัมพันธ์ พรประไพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดีมาก หลายด้าน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ทำให้บรรยากาศไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงนำความรู้ที่ได้มากลับไปทำงานให้ดีที่สุด และคิดว่าน่าจะดูแลระบบได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีเยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-