ชื่อ คุณประวีณ เชาว์วันกลาง

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษา
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ดี แก้ปัญหาให้เห็น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก ถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ต้องฝึกเสริมในบางเรื่อง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การช่วยเหลือในขณะเรียนดี ภายหลังยังไม่รู้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากรถติด น่าจะอยู่แถวโคราช   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-