ชื่อ คุณสุพันธ์ คำละมูล

ตำแหน่ง Internet Admin
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนมีความชำนาญมาก การสอนดี เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ แต่มีบางหัวข้อที่อธิบายน้อยไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ ต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้าง เพราะที่เรียนก็เป็นส่วนหลักๆ ที่นำไปใช้งานจริงได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ไกลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากไปครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-