ชื่อ คุณสัญญา ตั้งพงศ์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง วิศวกรระบบ
NTT Communication ( Thailand) Co,.Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
Information Technology / Internet
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดีมาก สามารถอธิบายตั้งแต่พื้นฐานและตอบคำถามได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ไม่เครียด อาจารย์เอาใจใส่กับนักเรียนทุกๆคน
มีการเน้นในเนื้อหาหลักๆ ของแต่ละบทเรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้อย่างแน่นอน เพราะอาจารย์ได้สอนพื้นฐานของแต่ละบท และวิธีแก้ไขปัญหา
การวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละแบบ สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติเองได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ ภายในห้องเรียน อ.จะสอนให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
หากไม่สามารถแก้ไขได้ อาจารย์ก็จะมาช่วยวิเคราะห์ที่หน้าเครื่องไปพร้อมๆ กัน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อบรมค่อนข้างไกล สำหรับคนไม่มีรถส่วนตัว ค่อนข้างลำบากครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-