ชื่อ คุณเทพฤทธิ์ จึงประวัติ

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รับสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ซึ่งไม่เคยรู้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ที่จอดรถน้อยไปหน่อย