ชื่อ คุณบวร จันทร์โภคาไพบูลย์

ตำแหน่ง ผู้จัดการ
บริษัท พี-นอตเซท จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
โอเอ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง เรียนไม่เครียด แต่การติดตามเนื้อหาค่อนข้างหนักใจ ถ้าอธิบายแบบเปรียบเทียบ
น่าจะช่วยด้านความเข้าใจ แต่ที่สอนก็ OK 90% แต่ต้องถามเพื่อนร่วมชั้น
อธิบายซ้ำให้ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าต้องศึกษาเพิ่มเติม และใช้งานจริง แต่ไม่ต้องไปเริ่มจากเนื้อหาในหนังสือที่หนามากๆ
เจาะที่ต้องการรู้ได้เลย ย่นระยะเวลาเรียนได้มาก
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ครับ ข้อนี้สำคัญที่สุด การมีที่ปรึกษา การมีผู้ช่วยแก้ปัญหา จะสามารถก้าวต่อไปได้
เดินทางมีเพื่อนสบายใจกว่าเดินโดยลำพัง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก มีหอพักที่สะอาดราคายุติธรรมใกล้ที่เรียน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากผู้เข้าเรียนมี 2 ส่วนคือ ผู้เริ่มและผู้ที่ใช้งานแล้วมาศึกษาเพิ่มเติม
อาจารย์ลำบากในการสอน แต่ผู้เรียนมีผู้ช่วยแนะนำกันเอง อย่างนี้คิดว่าดีกว่าแยกกันเรียน
Note : อาหารอร่อยมาก ดูแลดีมากๆ เลย มีปัญหาเรื่องกางเกงคับเลย