ชื่อ คุณดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์

ตำแหน่ง IT Consultant
บริษัท คอน แอนด์ คอมเน็ต เทคโนโลยี จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครอบคลุมเนื้อหาที่สอนดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก ถ่ายทอดและดูแลทั่วถึงดี อาหารอร่อย! แต่หนาว......   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เป็นอย่างดี เพราะมีเนื้อหาในการสอนตรงกับหลักสูตรที่เขียนไว้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การสนับสนุน/แก้ไข ขณะสอนดีมาก แต่หลังการสอนยังไม่รู้ เพราะยังไม่จบหลักสูตร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-