ชื่อ คุณอนุชาติ สมเชื้อ

ตำแหน่ง สนับสนุนระบบและทคนิค
บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด ( มหาชน )
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตรองเท้าส่งออก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถในด้าน IT เป็นอย่างดี และมีความพยายาม
หาความรู้เรื่อง IT เป็นอย่างมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ไม่เครียด ดีมากในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ผู้เข้าอบรมว่าใครช้า ใครเร็ว   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ก็ยังไม่เชี่ยวนัก จึงต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีก   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมากตามนโยบายข้อ 4   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเดินทาง ใช้เวลาไม่นาน รถไม่ติด   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ดีทุกอย่างแล้ว " ไม่มีข้อเพิ่มเติม "