ชื่อ คุณคนึงศักดิ์ หลักศิลา

ตำแหน่ง IT Support
Innovalues Precision Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตฮาร์ดดิสก์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดีมาก และมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติแต่ละ Workshop   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนนักเรียนต่อห้อง เป็นกลุ่มเล็กๆ อ.ดูแลทั่วถึง บรรยากาศเป็นกันเอง สถานที่เรียนสะดวกสบาย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จบหลักสูตรนี้แล้วคิดว่าสามารถนำไปใช้งานกับบริษัทได้ และบางส่วนก็ต้องลองปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะที่เรียนอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาหากไม่เข้าใจ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก และสถานที่สงบ น่าเรียนดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
บางตัวอย่าง อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา แต่ก็เข้าใจว่าเนื้อหา
เยอะในเวลาที่จำกัด หลังจากจบ course แล้วควรจะพบปะสังสรรค์หรือจัดสัมนา