ชื่อ คุณอัญชลี หมัดอุมา

รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความชำนาญและประสบการณ์ค่อนข้างสูง เห็นได้จากสามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย
เห็นขั้นตอน อีกทั้งแก้ไขปัญหาในระหว่างการสอนได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบคำถามอื่นๆ
นอกเหนือจากหลักสูตรได้อีกด้วย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง และการดูแลเอาใจใส่ดีมาก ผู้สอนสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่อาจจะไม่ราบรื่นอย่างตอนที่เรียน
เนื่องจากผู้สอนได้จัดความพร้อมไว้ทุกอย่างแล้ว
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมาก เนื่องจากขณะเรียน อ.สามารถแก้ไขปัญหาและอธิบายได้ค่อนข้างเข้าใจง่าย
และหลังจากจบหลักสูตรแล้ว ใช้ webboard ในการเข้ามาปรึกษา อีกทั้งมีท่านอื่นๆ
เข้ามาช่วยตอบคำถามได้ด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกพอสมควร   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย เนื้อหามาก ทำให้มีเวลาปฏิบัติจริงจังได้น้อยลง
อาหารกลางวันและอาหารว่างดีมาก