ชื่อ คุณอำพัน สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง Engineer
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตเหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้งานได้แน่นอน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
น่าจะมีเอกสาร .pdf ในแต่ละเรื่องที่เสริม เพราะเวลาเรียนน้อย เนื้อหามาก