ชื่อ คุณชะอ้อน แก้วชูแสน

รับผิดชอบ ศูนย์ ICT ของโรงเรียน
โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทั้งด้านความรู้และวิธีการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ทุกคน ลำดับการให้ความรู้เป็นขั้นตอนชัดเจนดีมาก
ตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องทดลองดูก่อน และคงต้องเปิดตำราทำงาน ลำดับขั้นในตำราน่าจะทำได้ดี   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-