ชื่อ คุณกิตติราช เวชวิรัช

รับผิดชอบ Admin
โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี ประสบการณ์ทำงานดี ทำให้สอนได้เข้าใจ สามารถนำไปใช้งานได้จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
าบรรยากาศเป็นกันเอง มีสนุกสนานกันบ้างตามความเหมาะสม เพื่อคลายเครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ เพราะพื้นฐาน Linux มาบ้าง ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เมื่อนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้ข้อแนะนำและแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาในสถานที่ทำงานจริง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก หากเดินทางมาจากต่างจังหวัด + ค่าอบรม น่าจะสะดวกมากขึ้น   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-