ชื่อ คุณโกวิทย์ อันทะนัน

MMS Computer Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
น่าจะใช้ได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ดีพอสมควร แต่คงไม่ได้ทุกเรื่อง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอนเรียนก็ดี แต่ตอนหลังต้องรอก่อน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-