ชื่อ คุณภูพิพัฒน์ จันทร์ส่งแก้ว

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบายๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะจะนำไปทดลองปฏิบัติที่ห้อง Lab ที่บ้าน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ทราบครับ หลังจากอบรมไปแล้วจะเป็นยังไง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-