ชื่อ คุณสุทัศน์ วิศิษฎ์วรณัฐ

ตำแหน่ง IT Manager
บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall Workshop
Advanced Linux Mail Server
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตแอร์รถยนต์ และตู่แช่โชว์สินค้า   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเรื่องที่สอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-