ชื่อ คุณครรชิต ยืนยง

ตำแหน่ง System Engineer
หจก. เดอร์กอเซย์
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตเครื่องประดับ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ค่อนข้างดี และมีประสบการณ์ตรงที่ติดตั้งระบบ Mail
ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เป็นกันเอง ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะการทำ Lab ทำให้รู้จุด config ที่สำคัญต่างๆ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มี webboard และ E-Mail ที่สามารถขอคำปรึกษาได้ ทำให้มีประโยชน์   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-