ชื่อ คุณปรีดี ศรีไสล

ตำแหน่ง Computer System Supporviser
ACL English ( Thailand )
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
สถาบันสอนภาษา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้มากเลยครับ ในส่วนของ Mail Server
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และให้บรรยากาศที่ดีมากเลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่ครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ให้จบก่อนจึงตอบครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เยี่ยม ไม่เคยไปอบรมที่ไหนและขอบที่นี่มาก อ.อุเทนสอนกันเองและเข้าใจดี