ชื่อ คุณนฤทธ์ กลิ่นจันทร์

โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพิมพ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ นำเสนอสิ่งใหม่ๆ ได้กับผู้เข้าอบรม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่นักเรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถใช้งานได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ถามตอบผ่าน webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-