ชื่อ คุณวิษณุ ช้างเนียม

ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ A
ม. เเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขต ลำปาง
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ทดลอง ได้ปฏิบัติงานจริงที่ต้องทำ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
น่าจะดี เพราะยังไม่ได้ปรึกษา แต่ อ.ผู้สอนยินดีให้คำปรึกษา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-