ชื่อ คุณพีรยศ จิตรมั่น

รับผิดชอบ IT
Ansell Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Manufacturing   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เข้าใจได้ดี และอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นไปได้ดี และมีความเป็นกันเองในการถาม-ตอบ เรื่องต่างๆ ของบทเรียนดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่อาจยังต้องถามเพิ่มเติมกรณีใช้งานจริงๆ อีกครั้ง แต่ทำให้พื้นฐานความเข้าใจเรื่อง
Linux ดีขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ได้ถามอะไร แต่ระหว่างเรียน บทเรียนก่อนๆ
อ.ตอบคำถามแล้วนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ทุกครั้งครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีครับ เพราะอยู่ไม่ไกล   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การมี webboard เข้าใจว่าช่วยได้มากครับ ต้องลองดูกันต่อไปครับ