ชื่อ คุณอาคม สงเคราะห์

NAV Supply & Service จ.อยุธยา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ลึกซึ้งมาก สุดยอดครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง อาจารย์เอาใจใส่ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าที่จะได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ต้องกลับไปหาประสบการณ์เพิ่มเติม
และความเคยชินอีกซักระยะหนึ่ง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี เพราะมี webboard คอยช่วยเหลือ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา แต่ต่อรถหลายต่อไปหน่อย (มาจากอยุธยาครับ)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-