ชื่อ คุณบรรจง ความมานะ

ตำแหน่งSystem Engineer
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ไอที   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง อ.สรุปเนื้อหาได้เข้าใจง่ายขึ้นมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-