ชื่อ คุณเขตขันธ์ ทองสมเพียร

ตำแหน่ง System Engineer
บริษัท เอ็ม พี พาร์ทิเกิลบอร์ด จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
Particle Board   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอนมีความรู้ดีมาก สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียน เป็นกันเอง มีการดูแลผู้เข้าเรียน
ให้สามารถปฏิบัติได้ตามบทเรียน และมีความเข้าใจได้ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตรนี้ ผมคิดว่าน่าจะนำความรู้ที่ได้ในการเรียนครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มาก   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ทาง MyComputer Trainiing ยังมี webboard เพื่อให้
สามารถเข้าไปสอบถามปัญหาได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม ใกล้บ้านมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ดีเยี่ยมมากครับ