ชื่อ คุณซีนหงษ์ แซ่หยี Hsin-Hung Yu

ตำแหน่ง MIS Specialist
Unity Industrial Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Very well experienced in Linux and Network.   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
A Friendly Environment that makes learning very much, more fun ; hower
if PA System would increase be applied would increase the level of loud lecturer
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
Still a long way to learn, needs mention to quite though the retry   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
Very enthusiastic   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
not too bad, either by private car or bus.   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-