ชื่อ คุณทรงฤทธิ์ ทับทิมศรี

ตำแหน่ง IT Specialist
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามที่คาดไว้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับที่มี webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี แต่แผนที่ใน web ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง.   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยดี