ชื่อ คุณชัยฤทธิ์ บุญเมือง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตรองเท้าสเก็ต   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ในเรื่องที่สอนดีมาก สามารถตอบคำถามได้ทุกคำถาม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
สามารถสอบถามได้จาก webboard ซึ่งมีคำถามที่หลากหลาย
สามารถรู้ปัญหาอื่นๆ ที่มีคนถามเพิ่มเติม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-