ชื่อ คุณนันมนัส สุกรี

ตำแหน่ง IT Specialist / IP Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นขั้นตอน /สามารถตอบปัญหาได้ตรงจุด มีคำแนะนำที่ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี มีการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ในการวิเคราะห์ปัญหา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปฝึกฝนและประยุกต์ใช้กับระบบงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็น Firewall, Squid Proxy, Mail, SAMBA
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อยากให้ อ. ช่วยตอบปัญหาทุกๆ ปัญหา ที่มาจากผู้ที่เคยผ่านการอบรมจากสถาบันนี้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก ( บ้านอยู่ใกล้ แต่มาสายทุกวัน เพราะนอนดึกมาก)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ควรมีตำราจากสถาบันที่วางจัดจำหน่าย
ขอบคุณ อาจารย์,ประชาสัมพันธ์, แม่บ้าน ที่ทำอาหารอร่อยให้เราทาน