ชื่อ คุณธงชัย ภักดีโสภา

ตำแหน่ง Technical Service
บริษัท พี.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ดีมาก มีทักษะในการสอนที่ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี เอาใจใส่ผู้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่มีบางอย่างยังไม่มีการใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องฝึกฝนและใข้งาน Linux ให้มากขึ้นกว่าเดิม   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี เพราะสามารถสอบถามได้จาก webboard จากผู้สอนและท่านอื่นๆ ได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะอยู่ใกล้ที่พัก เดินทางง่าย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ควรมีตำราจากสถาบันที่วางจัดจำหน่าย
ขอบคุณ อาจารย์,ประชาสัมพันธ์, แม่บ้าน ที่ทำอาหารอร่อยให้เราทาน