ชื่อ คุณจิรพงษ์ กิจเกียรติ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ท่านอาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เอาใจใส่ผู้เข้าอบรมดี เป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้และมีทักษะเพิ่มเติมจำนวนมาก   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี เนื่องจากมี webboard เพื่อให้สามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาในการใช้งาน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบากเพราะต้องใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม. กว่า   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-