ชื่อ คุณยิ่งใหญ่ ยอดแก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์และความรู้สูง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้เพิ่มเติม   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี เนื่องจากมี webboard เพื่อให้สามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบากเพราะไกลจากที่พัก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-