ชื่อ คุณวีรพัฒน์ พิมพ์อุบล

ตำแหน่ง หัวหน้า ICT
โรงเรียน สตรีประเสริฐศิลป์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนเป็นกันเอง เอาใจใส่ดี การถ่ายทอดความรู้วิธีการชัดเจน
ปัญหาเกิดจากพื้นฐานผู้เรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เมื่อจบหลักสูตรแล้ว คงต้องนำกลับไปทบทวน และเปรียบเทียบกับระบบที่ใช้งานอยู่
ซึ่งหลาก OS หลาย version ซึ่งทำให้การดูแลระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีการจัดทำ webboard เพื่อสนับสนุน/แก้ไขปัญหา น่าจะเป็นที่พึ่งที่ดีในการแก้ปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ความสะดวกในการเดินทางอยู่ระดับดี แต่ไกลไปหน่อยสำหรับสถานีขนส่งเอกมัย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-