ชื่อ คุณพิชัย สุวรรณกูล

ตำแหน่ง Technical Manager
บริษัท บิท แอนด์ ไบท์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ จ.สุราฎร์ธานี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ รอบรู้ มีประสบการณ์ อธิบายเยี่ยม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ เพื่อนร่วมเรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน ->ต่อยอด   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ OK ครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-