ชื่อ คุณยรรยง จันทร์สระแก้ว

ตำแหน่ง System Development Department Manager
Comserv Siam Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
รู้สึกดี และเอาใจใส่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะเอาไปพัฒนาได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ทราบครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปกติ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-