ชื่อ คุณวสันต์ สุวรรณเสรี

ตำแหน่ง Technical Support
Comserv Siam Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมดีมาก สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก การถ่ายทอดความรู้ก็ดี เนื่องจากเหตุผลข้อที่ 1   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เนื้อหาที่เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ ไม่ต่ำกว่า 70%   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากสถานที่อบรมอยู่ไกลจากบริษัทฯ ( ตากสิน )   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-