ชื่อ คุณภคพงศ์ ลิมปิชาติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่าย IT
ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall
Advanced Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายแผ่น ซีดี ดีวีดี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จะต้องไปลองทดสอบดูก่อน เนื่องจากยังมีความยากในการใช้งานอยู่บางส่วน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-