ชื่อ คุณวินัย กิมเฮียะสวัสดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก IT
Distar Electic PLC
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
เครื่องใช้ไฟฟ้า   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่แน่ใจ เนื่องจากความซับซ้อนของ org ขององค์กร ,การเปลี่ยน org ขององค์กร และ application   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-