ชื่อ คุณดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์

ตำแหน่ง IT Consultant
บริษัท CCN-Tech
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน เนื่องจากเนื้อหากว้างมาก และ application   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ค่อนข้างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-