ชื่อ คุณรุ่งโรจน์ ยินดีทิพย์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
นำไปใช้ได้จริง และ application   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่เป็นอุปสรรค์   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-