ชื่อ คุณมนตรี ฐิตินานนท์

ตำแหน่ง Administrator โรงเรียน แสงทอง จ. หาดใหญ่
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ควรมีความแน่ชัดในเรื่องที่สอนมากกว่านี้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังคงต้องศึกษาอีกมาก และ application   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังคงต้องติดตาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-