ชื่อ คุณกิตติ กรณียสุทธิกุล

ตำแหน่ง System Engineer
Application Hosting Service
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้แน่นมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศค่อนข้างน่าเรียน อ.เอาใจใส่ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เข้าใจ concept   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ทราบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านอยู่ไม่ไกล เดินทางมาสะดวก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-