ชื่อ คุณพีรัมพร จิรนันทนากร

ตำแหน่ง Programmer
Asia Genial
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
- -   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ครบถ้วน และละเอียดดีครับ เนื้อๆ เน้นๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.มีเวลาตอบคำถาม ถามคำถาม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่คงต้องอาศัยเวลาฝึกซ้อมอีกสักระยะ มาเรียนแล้วเมื่อกลับไปอ่านหนังสือเอง
สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะดี มี webboard แต่ยังไม่ได้ทดลองใช้งาน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
คิดว่าไม่ลำบาก นั่งรถมา 2 ต่อ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้เพิ่มระยะเวลาอบรม นานกว่านี้