ชื่อ คุณวิศรุต จารุชัยสิทธิกุล

ตำแหน่ง System Engineer
บริษัท ฐิติเมธี จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
- -   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้มากครับ สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน
ได้อย่างเต็มที่
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ในห้องเรียนบรรยากาศดีมากครับ อ. เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่
รวมทั้งเต็มใจในการตอบคำถามทุกคำถามของผู้เรียน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ผมคิดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากในห้องเรียนนั้น อ.ได้ยกตัวอย่างหลายตัวอย่าง
มาให้ทำความเข้าใจ และอ.ได้อธิบาย สอน บทเรียนต่างๆ ได้อย่างละเอียด
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ผมคิดว่ามี webboard นั้นดีมาก ทำให้เวลาที่เรามีอะไรไม่เข้าใจ เราจะได้ถามได้
และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนท่านอื่นๆ อีกด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ รถไม่ค่อยติดมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้เปิดหลักสูตรต่างๆ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ