ชื่อ คุณวิรัตน์ ลีลาพัฒนา

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
- -   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บ้าง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มี webboard ไว้คอยช่วยแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-