ชื่อ คุณนิรุต เที่ยงตรงดี

EDS Electronic Data System (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้เยอะมาก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
แต่อยากขอให้ อ.แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ที่อ.เคยทำงานให้นักเรียนฟังด้วยครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีมาก ทำให้นักเรียนไม่เบื่อ และนักเรียนได้ทำ Lab ที่เหมือน
กับการทำงานจริง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปใช้กับงานที่ทำอยู่ได้แน่นอน และได้ความรู้ใหม่ไปประยุกต์
และพัฒนางานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาง่าย แต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องที่จอดรถหากมีผู้อบรมเยอะๆ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-