ชื่อ คุณวินัย นามบุญลือ

ตำแหน่ง System Engineer
True Internet ( Asia Infonet)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ รู้ถึงหลักการและ concept ดีมากๆ ครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศพอใช้ได้ ห้องเล็กไปนิดแต่ก็อบอุ่น อ.สอนเป็นกันเอง และให้ความรู้
ได้มาก ทำให้เข้าใจ System ได้มากขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องนำไปทบทวน ฝึกฝนบ่อยๆ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ครับ เพราะหลักสูตรละเอียด
และสอนจนเข้าใจครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างลำบากครับ เพราะบ้านอยู่ไกลพอสมควร   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-