ชื่อ คุณจิรเจตน์ อ่อนสา

ตำแหน่ง System Engineer
True Internet ( Asia Infonet)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ concept แน่นมาก ช่วยให้เห็นภาพขึ้นเยอะ แต่สำหรับบางคนที่พื้นฐานมาไม่แน่น
อาจจะฟังแล้ว ไม่ get ในบางเรื่องครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
หนาวบ้าง บางวัน หลักสูตรค่อนข้างแน่นไปนิดนึง ในบางเรื่องจดไปด้วย
ทำไปด้วย ฟังไปด้วย จะตามไม่ทันบ้าง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ สำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่บ้าง จะช่วยต่อเติมและทำให้ต่อยอดไปใช้งานได้ทันที   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
แยก ก.ม.8 กำลังทำสะพานอยู่รถติดวันเสาร์มากๆ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-