ชื่อ คุณณัฐ พันธุ์วิโรจน์

อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เป็นกันเอง ทำไปด้วย ฟังไปด้วย จะตามไม่ทันบ้าง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-